Regulamin

Regulamin zapisów do newslettera w związku z wydarzeniem „Pokolenie W”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia „Pokolenie W”, polegającego na zapisie do newslettera (zwanego dalej „Wydarzeniem”) jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000248319, posiadająca numer NIP 897-171-03-46, REGON 020204230, z kapitałem zakładowym w wysokości 27 190 990,00 zł, prowadząca landig page Wydarzenia https://pokoleniew.pl/ działający pod domeną https://pokoleniew.pl/ (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator umożliwi Użytkownikom rejestrację w Wydarzeniu oraz rejestrację do newslettera Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Rejestracja w Wydarzeniu oraz do newslettera Organizatora prowadzona jest na stronie internetowej: https://pokoleniew.pl/.
 4. Rejestracja w Wydarzeniu oraz do newslettera Organizatora będzie możliwa od dnia 5.12.2018 do dnia 15.12. do godz. 24:00.
 5. Rejestracji w Wydarzeniu dokonać może osoba spełniająca wymogi określone w § 2 Regulaminu poniżej (zwana dalej: Użytkownikiem). Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:
  1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
  2. zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox),
  3. zarejestrowanie się na Wydarzenie poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox),
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych dla celów związanych z rejestracją na Wydarzenie poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox),
  5. wyrażeniu zgody na kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox).
 6. Rejestracji do newslettera Organizatora dokonać może osoba spełniająca wymogi określone w § 2 Regulaminu poniżej (zwana dalej: Użytkownikiem). Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:
  1. jpp
  2. wyrażeniu zgody na kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox).
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych związanych z rejestracją na Wydarzenie lub do newslettera (zawartych w Formularzu) jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do realizacji celu rejestracji.
 8. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich jego postanowień.
 9. Rejestracja na Wydarzenie oraz do newslettera Organizatora nie są ze sobą powiązane i są dobrowolne. Użytkownik jest uprawniony do rejestracji zarówno łącznie, jak i osobno na Wydarzenie oraz do newslettera Organizatora.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na a przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych do celu wysyłki newslettera Organizatora, Użytkownik, w momencie wypełniania Formularza, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox), powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, informacji handlowej od Organizatora. Wyrażenie zgody w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wysyłki informacji handlowej na podany adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych lub/i wysyłki newslettera Organizatora.

 

§ 2 Użytkownicy

 1. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Użytkownikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie rodzin wyżej wskazanych osób (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, inni krewni i powinowaci do II stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu lub gospodarstwie domowym, a także rodzice tych osób).

 

§ 3 Upominki

 1. Dla Użytkowników, którzy skutecznie zarejestrowali się łącznie na Wydarzenie oraz do newslettera Organizatora, Organizator przyzna następujące upominki, w następującym porządku ich przyznawania:
  1. Tablet HUAWEI MediaPad T5 – 1 sztuka (100 osoba, która zapisz się do newslettera),
  2. Gry planszowe Monopoly Wrocław – 3 sztuki (30, 60 i 90 osoba, która zapisz się do newslettera),
  3. Zestawy gadżetów promocyjnych miasta Wrocław – 3 sztuki (45, 75 i 105 osoba, która zapisz się do newslettera).
   -  dalej zwane: „Upominkami” a każda z osobna „Upominkiem”.
 2. Jeden Użytkownik może otrzymać wyłącznie jednej Upominek.
 3. Wyklucza się możliwość zamiany Upominku na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności pieniężny.
 4. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem Upominku, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora stosownej kwoty, którą następnie Organizator przekaże do urzędu skarbowego jako płatnik podatku, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Upominki zostaną wydane Użytkownikom poprzez ich wysłanie przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską na adres Użytkownika podany telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających poinformowanie go o przyznanym Upominku.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwej informacji dotyczącej osiągnięcia przez niego pełnoletności, Organizator odmawia wydania Upominku.

 

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone przez Organizatora do przetwarzania innym podmiotom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu (tj. odpowiednio: na przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w Wydarzeniu, w celu wysyłki newslettera). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 7. W celu wykonania uprawnień, o których mowa w pkt 9-11 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub Ustawy.
 9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z rejestracją w Wydarzeniu będą przechowywane aż do czasu zakończenia Wydarzenia lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie. Jeśli wniesiono reklamację dotycząca Wydarzenia dane będą przetwarzane aż do momentu zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji.
 10.  Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera Organizatora będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 11. Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym u Organizatora można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@araw.pl.
 12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników nieuregulowane w niniejszym Regulaminie określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie https://pokoleniew.pl/polityka-prywatnosci, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące rejestracji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: dariusz.piasecki@araw.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, nr telefonu ze zgłoszenia, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 2. Reklamacje Użytkowników dotyczące rejestracji będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Użytkowników. Organizator o każdej takiej zmianie powiadomi Użytkowników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora https://pokoleniew.pl/.