Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław, KRS 0000248319, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Spółka” lub „Organizator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wydarzeniem: „Pokolenie W” (dalej: „Wydarzenie”).

A. Podstawa prawna i cel przetwarzania:
Dane osobowe uczestników Wydarzenia (dalej zwanych: „Uczestnikami”) będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora:

 1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu - w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji Wydarzenia. Ponadto podstawą przetwarzania będzie także wykonanie umowy dot. uczestnictwa w Wydarzeniu, której stroną jest Uczestnik;
 2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;
 3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, związanych z Wydarzaniem - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora;
 4. w zakresie w jakim Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę - w celu przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej od Organizatora oraz partnerów Organizatora, a także przesyłanie Uczestnikowi informacji na temat Wydarzenia formie wiadomości e-mail i sms - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika, a do przetwarzania dochodzi tylko w przypadku, gdy została ona wyrażona.

B. Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.
 2. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej.
 3. Uczestnik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 4 powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@araw.pl.
 6. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub Ustawy.

C. Okres przetwarzania danych:

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:
  1. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 1 powyżej przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
  2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 3 powyżej, przetwarzane będą przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa;
  4. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 4 powyżej przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

D. Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.

E. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być partnerzy wykonujący na zlecenie Organizatora niektóre czynności związane z organizacją Wydarzenia.

F. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@araw.pl.